Cung cấp, sửa chữa, bảo trì

Bơm, phụ kiện, và các thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý môi trường

Cung cấp máy bơm cấp thoát nước và môi trường
Phụ kiện, và các thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước và xử lý môi trường

Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, duy tu các hệ thống xử lý môi trường

Vận hành và bảo trưỡng hệ thống xử lý môi trường