Thiết kế, thi công và lắp đặt

Các công trình xử lý môi trường (khí thải, nước thải, nước cấp công nghệ)

Công trình xử lý khí thải
Công trình xử lý nước thải
Công trình nước cấp công nghệ