Giấy phép quan trắc môi trường lao động

THÔNG BÁO
Về việc công bố danh sách cac cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động trên cổng thông tin điện tử

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP (Kèm theo Công văn số: 587/MT-LĐ ngày 20/5/2019)

Ngày cập nhật: 17/5/2019

Xem link danh sách tổ chức công bố: https://bitly.vn/4ndk