Dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Khu công nghiệp Tân Phú Trung tại Cần Thơ là một trong những khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sản xuất trong khu công nghiệp này đã gây ra ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng.Các nguồn ô nhiễm chính bao gồm khói bụi, khí thải và nước thải từ các nhà máy sản xuất. Những chất độc hại như khí NOx, SOx, CO2, các kim loại nặng, hóa chất và chất độc hại khác được thải ra vào không khí và môi trường nước, gây ra hậu quả đáng lo ngại cho sức khỏe con người và động vật, cũng như gây thiệt hại đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Do đó, dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ là rất cần thiết, để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động liên quan đến môi trường đúng quy định. Và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ.

Đối tượng xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Đối tượng xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ có thể là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đơn vị sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ . Đây là các đối tượng phải đáp ứng các yêu cầu về môi trường như: bảo vệ tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, quản lý và xử lý chất thải đúng quy định của pháp luật. Căn cứ Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về đối tượng phải có giấy phép môi trường như sau:

  1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
  2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
  3.  Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Theo đó, đối tượng phải có giấy phép môi trường là dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

Tuy nhiên, dự án đầu tư trên thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.

Ngoài ra, dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 39 nêu trên thì cũng phải có giấy phép môi trường.

Tại sao phải xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Tại khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ, việc xin giấy phép môi trường là một yêu cầu pháp luật bắt buộc để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có liên quan đến môi trường. Đây là nhằm đảm bảo việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu vực.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường tại Tp. HCM có thể gây ra ô nhiễm môi trường, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, động vật và thực vật. Việc xin giấy phép môi trường giúp đảm bảo rằng các hoạt động này được thực hiện đúng quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, việc xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ còn giúp quản lý tài nguyên và phát triển bền vững khu vực. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường được thực hiện theo hướng bảo vệ môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội.

Việc xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ là một trong những biện pháp quản lý và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường. Việc này cũng giúp đảm bảo tính hợp pháp và trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với hoạt động của mình trên địa bàn.

Thời hạn của giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Căn cứ Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

Nội dung giấy phép môi trường

Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

» 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;
» 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;
» 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này;
» Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).
Như vậy, thời hạn của giấy phép môi trường là một trong những nội dung của giấy phép xây dựng bên cạnh nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường và các nội dung khác (nếu có).

Thời hạn của giấy phép môi trường là 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I và đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I và là 10 năm đối với đối tượng khác.

Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, điểm b và điểm c khoản 4 Điều 40 nêu trên theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Hồ sơ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Để xin được giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ, các đối tượng phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật. Hồ sơ xin giấy phép môi trường cần bao gồm các thông tin và tài liệu sau:

» Đơn xin cấp giấy phép môi trường theo mẫu quy định.

» Giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường.

» Bản vẽ, thiết kế hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường.

» Thông tin về công nghệ, quy trình sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường.

» Bản tóm tắt đánh giá tác động môi trường.

» Kế hoạch quản lý chất thải, nước thải, khí thải, chất độc hại và chất thải nguy hiểm.

» Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản.

» Các tài liệu khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường.

Hồ sơ xin giấy phép môi trường phải được chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng và chính xác. Các đối tượng xin giấy phép môi trường cần thực hiện các thủ tục và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật để đảm bảo được cấp giấy phép và hoạt động đúng quy định về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ.

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Căn cứ Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

Bộ tài nguyên và môi trường

Cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

» Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

» Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ quốc phòng, bộ công an

Cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây:

» Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật này.

» Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật này nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

» Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cấp giấy phép môi trường đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Hồ sơ xin cấp phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Căn cứ khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau:

» Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

» Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp giấy phép môi trường.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

» Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

» Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp giấy phép môi trường.

Dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ của Môi Trường Toàn Cầu uy tín, nhanh chóng

» Tư vấn soạn thảo hồ sơ liên quan đến xin cấp giấy phép về môi trường

» Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép về môi trường tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

» Theo dõi và thông báo cho khách hàng về tình trạng hồ sơ

» Lấy kết quả là giấy phép về môi trường

» Đại diện cho khách hàng trong các hoạt động xin gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

Nếu có bất cứ thắc mắc về việc xin giấy phép môi trường; khách hàng có thể liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Lý do chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ của Môi Trường Toàn Cầu

Việc chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ là một quyết định quan trọng để đảm bảo rằng các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc liên quan đến môi trường được tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Dưới đây là một số lý do vì sao nên chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ  của chúng tôi:

Hiểu rõ về quy trình và các yêu cầu về xin giấy phép môi trường trong khu công nghiệp Tân Phú Trung – Cần Thơ

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ có kiến thức chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tế về quy trình và các yêu cầu về xin giấy phép môi trường. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ và chính xác và đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí so với việc tự làm. Việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính là một quá trình phức tạp và tốn nhiều thời gian, nếu tự làm sẽ rất khó khăn và tốn kém.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan đến các vấn đề liên quan đến môi trường và các yêu cầu pháp luật. Việc này sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có được những lời khuyên hữu ích và đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật.

Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ giúp đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hồ sơ xin giấy phép môi trường. Việc này sẽ giúp tránh được các sai sót và vi phạm pháp luật trong quá trình xin giấy phép môi trường.

Đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức

Dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân với các yêu cầu về thời gian, chi phí và tư vấn chuyên môn.

Đối tác đáng tin cậy

Chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU có uy tín và có kinh nghiệm sẽ giúp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân yên tâm và tin tưởng trong quá trình xin giấy phép môi trường.

Vì vậy, chọn dịch vụ xin giấy phép môi trường của CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU sẽ giúp đảm bảo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến môi trường một cách đúng quy định, đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường tại Tp.HCM.

[sc name=”lienhe” ][/sc]